Privacyreglement

Privacyverklaring Werkstudio

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Werkstudio Bedrijfsweg 94, 8304 AA in Emmeloord, info@Werkstudio.nl Werkstudio verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Werkstudio verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: • NAW-gegevens • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers • Geboortedatum en –plaats • Geslacht • Interessegebieden • Opleidingsinformatie • Werkervaring • Werkgever • Bankgegevens, uitsluitend indien u opdrachtgever bent en wij u een factuur mogen sturen

Doeleinden

Werkstudio verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: • Het invulling geven aan het fungeren als loopbaanadviseur volgens de bepalingen van Noloc en onze algemene voorwaarden; • Werving&selectie en HRM advieswerkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers; • Het verstrekken van anonieme content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy; • Het onderhouden van contact; • Een goede en efficiënte dienstverlening; • Het verrichten van administratieve handelingen; • Verbetering van de dienstverlening; • Facturering; • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; • Marketing; • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan dienstverleningsovereenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Werkstudio hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering - van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Werkstudio persoonsgegevens aan Werkstudio verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Werkstudio deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Werkstudio persoonsgegevens uitwisselen met derden. Werkstudio kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld onze testleveranciers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met de Werkstudio en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Werkstudio aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Werkstudio zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Werkstudio zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Werkstudio passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om aan Werkstudio een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Werkstudio verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Werkstudio info@Werkstudio.nl Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkstudio, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 april 2018. Werkstudio kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Klik hier voor onze privacyverklaring
(PDF)

Klantenvertellen.nl

Lees hier de mening van mensen die u voor gingen (klik hier).

Laatste update op 18-09-2019 om 00:02 (bron)

Een greep uit onze diensten

Klantenvertellen.nl

Laatste update op 18-09-2019 om 00:02 (bron)